New York, NY; Salt Lake City, UT     2020, Ypres LLC dba Winhall Risk Analytics